Lemon Basiltini

Fresh muddled basil, fresh lemon juice, vodka, triple sec and splash of sour